starcom68 (starcom68) wrote in lost_fortresses,
starcom68
starcom68
lost_fortresses

Виноградов. Замок Канко. Часть 2

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Виноградов. Замок Канко. Часть 2 / Спадщина. Віноградів. Замок Канко. Частина 2.
продовжуємо нашу екскурсію замком Канко / продолжаем нашу экскурсию по Канко замку
початок тут / начало тут - http://madmax.livejournal.com/227833.html переросток - століття. У цей період в 40 метрах на південний схід від замку францисканці зводять масивний костел, поряд з яким знаходилися окремі житлові та господарські споруди. Храм являв собою однонавову довгасту в плані будову, витягнуту по осі схід-захід. Зі сходу до нефа примикала гранована апсида. Стіни нефа і апсиди були посилені контрфорсами. Костел був однією з найзначніших споруд Севлюша, а про його високий статус свідчить той факт, що в 16 столітті в храмі відбувся з'їзд всього духовенства францисканського ордену. Костел і прилегла до нього забудова доповнили монастирський комплекс. ------------------- 16 век. В этот период в 40 метрах к юго-востоку от замка францисканцы возводят массивный костёл, рядом с которым находились отдельные жилые и хозяйственные постройки. Храм представлял собой одно нефное продолговатое в плане строение, вытянутое по ОСИ Восток-Запад. С востока к нефу примыкала гранёная апсида. Стены нефа и апсиды были усилены контрфорсами. Костёл был одним из самых значительных сооружений Севлюша, а о его высоком статусе свидетельствует тот факт, что в 16 веке в храме состоялся съезд всего духовенства францисканского ордена. Костёл и прилегающая к нему застройка дополнили монастырский комплекс.

переросток - половина 16 століття. У цей період комплекс укріпленого монастиря складався з 3-х основних частин - старого замку, каплиці і костелу. Каплиця височіла в північній частині комплексу, його центральну частину займав замок, а на південний схід від нього був зведений костел. ------------------ 1-ая половина 16 века. В этот период комплекс укреплённого монастыря состоял из 3-х основных частей - старого замка, часовни и костёла. . Часовня возвышалась в северной части комплекса, его центральную часть занимал замок, а к юго-от него востоку был возведён костёл переросток - займав невелику площадку прямокутної форми. Розміри укріплення становили 44 х 48 метрів. Оборону замку забезпечували вежі і з'єднують їх стіни. Можливо, фланкування стін замку на деяких ділянках оборонного периметра забезпечують не повноцінні вежі, а невеликі, прямокутні в плані, виступи стін. Усередині, уздовж стін, розташовувалися житлові і господарські будівлі, що оточували невеликий, квадратний у плані, внутрішній дворик. У зв'язку з незначною кількістю інформації про структуру старих замкових будівель і про споруди, зведені (або перебудовані) в період, коли форпост перетворили на монастир, в наші дні складно точно відновити зовнішній вигляд будов видозміненого ченцями замку. ------ ------------ Замок занимал небольшую площадку прямоугольной формы. Размеры укрепления составляли 44 х 48 метров. Оборону замка обеспечивали башни и соединяющие их стены. Возможно, фланкирование стен замка на некоторых участках оборонного периметра обеспечивали не полноценные башни, а небольшие, прямоугольные в плане, выступы стен. Внутри, вдоль стен, располагались жилые и хозяйственные постройки, окружавшие небольшой, квадратный в плане, внутренний дворик. В связи с незначительным количеством информации о структуре старых замковых постройках и о постройках, возведённых (или перестроенных) в период, когда форпост превратили в монастырь, в наши дни сложно точно восстановить внешний облик строений видоизменённого монахами замка. Переросток - замку в загальний комплекс будівель були включені каплиця, зведена імовірно в 14 столітті, а також костел 16 століття. Ймовірно, весь комплекс монастирських будівель був захищений ще однією загальною лінією укріплень. Ця допоміжна лінія побіжно згадується у окремих дослідників, однак, без будь-яких описів цього оборонного поясу. ------------------ Помимо замка в общий комплекс построек были включены часовня, возведённая предположительно в 14 веке, а так же костёл 16 века. Вероятно, весь комплекс монастырских построек был защищён ещё одной общей линией укреплений. Эта вспомогательная линия бегло упоминается у отдельных исследователей, однако, без каких-либо описаний этого оборонного пояса. Переросток - рік. Сигізмунд я дозволив проводити в Севлюші ярмарки, що сприятливо позначалося на добробуті городян. -------- Тысячу четыреста двадцать семь год. . Сигизмунд я разрешил проводить в Севлюше ярмарки, благоприятно сказывалось что на благосостоянии горожан переросток - рік. У цей період в Угорщині спалахнула селянська війна під керівництвом Дьордя Дожі. Діяли повстанці і в районі Севлюша. Відомо, що володіння барона Перені в Севлюші повстанці розгромили і навіть спробували взяти штурмом замки Нялаб і Хуст, що свідчить про значні сили нападників. Повстанці контролювали Севлюш протягом усього літа 1514 року, але немає жодних відомостей про те, як їх дії відбилися на спорудах монастиря. Після поразки селянської армії під Темешваре (Угорщина) почалася «зачистка» дрібних вогнищ опору, і до осені +1514 року повстання на Закарпатті було придушено, а Севлюш повернувся під контроль Перені. --------------- ----- 1 514 год. В этот период в Венгрии вспыхнула крестьянская война под руководством Дёрдя Дожи. Действовали повстанцы и в районе Севлюша. Известно, что владения барона Перени в Севлюше повстанцы разгромили и даже попытались взять штурмом замки Нялаб и Хуст, что свидетельствует о значительных силах нападавших. Повстанцы контролировали Севлюш в течение всего лета 1 514 года, но нет никаких сведений о том, как их действия отразились на сооружениях монастыря. После поражения крестьянской армии под Темешваром (Венгрия) началась «зачистка» мелких очагов сопротивления, и к осени 1514 года восстание на Закарпатье было подавлено, а Севлюш вернулся под контроль Перени. Переросток - рік (за іншими даними - одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть рік). У період реформації Ференц Перені стає ревним протестантом і починає витісняти католиків зі своїх володінь. З озброєним загоном Перені нападає на замок-монастир і захоплює його. Ченці, що чинили опір, були вбиті. Їхні трупи разом з мощами Яноша Капістрана були кинуті в замковий колодязь. . Зміцнення займають люди Перені, комплекс знову переходить у статус замку -------------------- 1544 год (по другим данным - 1556 г.). В период реформации Ференц Перени становится ревностным протестантом и начинает вытеснять католиков из своих владений. С вооружённым отрядом Перени нападает на замок-монастырь и захватывает его. Монахи, оказывавшие сопротивление, были убиты. Их трупы вместе с мощами Яноша Капистрана были брошены в замковый колодец. . Укрепления занимают люди Перени, снова переходит комплекс в статус замка переросток - рік. Ференц Перені змінив імператору Фердинанду я (1503 - 1564) і перейшов на бік його супротивника - трансільванського князя Яноша II Запольяі (+1540 - тисяча п'ятсот сімдесят одна). У відповідь на це Фердинанд відправляє загін військ під керівництвом полководця І. Телекеші у володіння Перені. Імператорські війська штурмом захоплюють замок, грунтовно зруйнувавши його будови. За іншими даними замок був зруйнований вже після захоплення - в 1558 році. -------- Тысяча пятьсот пятьдесят шесть год. Ференц Перени изменил императору Фердинаду я (1503 - 1564) и перешёл на сторону его противника - трансильванского князя Яноша II Запольяи (1 540 - 1571). В ответ на это Фердинанд отправляет отряд войск под руководством полководца И. Телекеши во владения Перени. Императорские войска штурмом захватывают замок, основательно разрушив его строения. По другим данным был разрушен замок уже после захвата - в 1558 году. Году переросток - Рік. У письмовому джерелі вперше зустрічається назва замку «Канко». Є думка, що назву «Канко» укріплення отримало завдяки ченцям («Канко» - назва чернечого капюшона / накидки). ----------------- 1573 год. В письменном источнике впервые встречается название замка «Канко». Есть мнение, что название «Канко» укрепление получило благодаря монахам («канко» - название монашеского капюшона / накидки). Переросток - 16 - початок 17 століття. Представники роду Перені, все ще керуючі Севлюшем, остаточно перестають цікавитися замком. У 500 метрах на схід від старих укріплень для Перені зводиться невеликий палац, який в очах магнатів був куди більш пристойним місцем для проживання, ніж стара розвалена фортеця. Таким чином, замок, що втратив в колишні часи військове значення, тепер уже не розглядався і як зручний для проживання об'єкт, а новий палац став символом зміни пріоритетів і стилю життя магнатів. Точно невідомо, чи використовувався замок в цей період або ж знаходився в запустінні. ----------------- Конец 16 - начало 17 века. Представители Рода Перени, всё ещё управляющие Севлюшем, окончательно перестают интересоваться замком. В 500 метрах к востоку от старых укреплений для Перени возводится небольшой дворец, который в глазах магнатов был куда более пристойным местом для проживания, чем старая разваленная крепость. Таким образом, замок, потерявший в прежние времена военное значение, теперь уже не рассматривался и как удобный для проживания объект, а новый дворец стал символом смены приоритетов и стиля жизни магнатов. Точно неизвестно, использовался ли замок в этот период или же находился в запустении. Переросток - Рік. У районі Севлюша діяли повстанці-гайдуки, нападники на маєтки дворян. Смуту аристократи воліли перечекати в замку Нялаб. --------- 1611 год. В районе Севлюша действовали повстанцы-гайдуки, нападавшие на имения дворян. . Аристократы предпочитали Смуту переждать в замке Нялаб переросток - рік. Зафіксовано особливо сильний сплеск повстанського руху. Севлюш був захоплений повсталими селянами, які розправилися з місцевими представниками знаті і, ймовірно, вчинили погроми магнатської власності. ------------------- Тысяча шестьсот девяносто восемь год. Зафиксирован особо сильный всплеск повстанческого движения. Севлюш был захвачен восставшими крестьянами, которые расправились с местными представителями знати и, вероятно, учинили погромы магнатской собственности. Переросток - - 19 століття. Ймовірно, в цей період замок був практично повністю розібраний на будівельний матеріал. . В основному замкові камені використовувалися для будівництва терас на Чорній горі, які створювали для вирощування виноградників ------------------- 18 - 19 века. Вероятно, в этот период замок был практически полностью разобран на строительный материал. . В основном замковые камни использовались для строительства террас на Чёрной горе, создавали для: которые выращивания виноградников переросток - 19 - початок 20 століття. Угорський військовий історик Шоуша Елемер (1844 - 1929), відомий дослідник фортифікаційних об'єктів, відвідав Севлюш і склав загальний план споруд замкового комплексу (замка, каплиці і костелу). --------------- ---- Конец 19 - начало 20 века. Венгерский военный историк Шоуша Элемер (1844 - 1929)., Известный исследователь фортификационных объектов, посетил Севлюш и составил общий план сооружений замкового комплекса (замка, часовни и костёла) Перша половина 20 століття. У цей період каплицю ще завершувала покрівля, увінчана невеликим декоративним ліхтарем. Вся споруда каплиці (принаймні, зовні) знаходилася в досить непоганому стані. ------------------- 1-ая половина 20 века. В этот период часовню ещё завершала кровля, увенчанная небольшим декоративным фонарём. Всё сооружение часовни (по крайней мере, снаружи) находилось в довольно неплохом состоянии. Переросток - рік. За радянської влади Севлюш перейменували в Виноградов. ------------------- 1946 год. При советской власти Севлюш переименовали в Виноградов. 1976 рік. На території замку знімали один з епізодів фільм «Табір іде в небо» режисера Еміля Лотяна. Найцікавішою частиною цього епізоду були зйомки в каплиці. На момент зйомок каплиця була перекрита покрівлею (в наші дні споруда стоїть без неї), а всередині, на стінах, були видно значні фрагменти фрескового живопису, від яких в наші дні не залишилося і сліду. ---------- ---------------- одна тысяча девятьсот семьдесят шесть год. На территории замка снимали один из эпизодов фильм «Табор уходит в небо» режиссёра Эмиля Лотяна. Самой интересной частью этого эпизода были съёмки в часовне. На момент съёмок часовня была перекрыта кровлей (в наши дни сооружение стоит без неё), а внутри, на стенах, были видны значительные фрагменты фресковой живописи, от которых в наши дни не осталось и следа. Переросток - рік. Буферна зона навколо замку була роздана міською владою місцевим жителям, які почали активно забудовувати територію в безпосередній близькості від замкового комплексу. -------------------------- Тысячу девятьсот восемьдесят девять год. . Буферная зона вокруг замка была передана городскими властями местным жителям, начали активно: которые застраивать территорию в непосредственной близости от замкового КОМПЛЕКСА переросток - рік. У рамках програми Інституту карпатознавства Ужгородського Національного Університету з вивчення замків Закарпаття була організована археологічна експедиція, що досліджувала залишки Виноградівського замку. Розкопки повинні були пролити світло на питання хронології замку, дати інформацію про період його зведення. -------------------------- 2007 год. В рамках программы Института карпато-ведения Ужгородского Национального Университета по изучению замков Закарпатья была организована археологическая экспедиция, исследовавшая остатки Виноградовского замка. Раскопки должны были пролить свет на вопросы хронологии замка, дать информацию о периоде его возведения. У загальному складі були закладені 5 шурфів (площею 2 х 3 метри) - 3 на території замку і по 1-му шурфу на території каплиці і костелу. - ------------------------ В общей сложности были заложены 5 шурфов (площадью 2 х 3 метра) - 3 на территории замка и по 1-му шурфу на территории часовни и костёла. Шурф 1 заклали в північній частині замкового двору. У ході розкопок тут був виявлений горизонт епохи пізньої бронзи (культура Станово 14 - 12 століття до н.е.). На рівні цього горизонту було виявлено частково зруйноване вогнище і фрагменти ліпної кераміки. У цей древній шар середньовічні будівельники врізали стіну, яка згодом була зруйнована аж до фундаменту, що було визначено за виявленими завалами каменів. На підставі виявлених в шурфі знахідок руйнування стіни датували 16-м століттям. Ймовірно, після руйнування / розбирання цих кам'яних будівель замкова площадка в цьому місці була вирівняна шляхом підсипання шару щебінки. Про період, коли було виконано вирівнювання майданчика, судити складно, оскільки в культурному шарі цієї епохи не було виявлено знахідок, які могли б уточнити датування описаних подій. Після вирівнювання майданчика тут (орієнтовно у другій половині 16 - початку 17 століття) були закладені фундаменти кам'яних стін, які фрагментарно збереглися до наших днів. У ході цього будівництва культурний шар епохи бронзи був ще більше знищений і частково перемішаний з шарами епохи середньовіччя. У шурфі було виявлено мало знахідок епохи середньовіччя (підківка, цвях, пара фрагментів кераміки), що суперечить думці про активну життєдіяльність на замчище, а так само ставить під сумнів версію про припинення функціонування споруди після штурму 1 556 року. ------- ------- Шурф 1 заложили в северной части замкового двора. В ходе раскопок здесь был обнаружен горизонт эпохи поздней бронзы (культура Станово 14 - 12 века до н.э.). На уровне этого горизонта был обнаружен частично разрушенный очаг и фрагменты лепной керамики. В этот древний слой средневековые строители врезали стену, которая впоследствии была разрушена вплоть до фундамента, что было определено по обнаруженным завалам каменей. На основании обнаруженных в шурфе находок разрушение стены датировали 16-м веком. Вероятно, после разрушения / разборки этих каменных строений замковая площадка в этом месте была выровнена путём подсыпки слоя щебёнки. О периоде, когда было выполнено выравнивание площадки, судить сложно, поскольку в культурном слое этой эпохи не было обнаружено находок, которые могли бы уточнить датировку описанных событий. После выравнивания площадки здесь (ориентировочно во 2-ой половине 16 - начале 17 века) были заложены фундаменты каменных стен, которые фрагментарно сохранились до наших дней. В ходе этого строительства культурный слой эпохи бронзы был ещё больше уничтожен и частично перемешан со слоями эпохи средневековья. В шурфе было обнаружено мало находок эпохи средневековья (подковка, гвоздь, пара фрагментов керамики), что противоречит мнению об активной жизнедеятельности на замчище, а так же ставит под сомнение версию о прекращении функционирования сооружения после штурма 1556 года. Шурф 2 був закладений в західному куті північної замкової вежі. Тут, як і в 1-му шурфі, були виявлені в значній кількості фрагменти ліпної кераміки епохи пізньої бронзи, а також древній кам'яний ідол. Середньовічні знахідки представлені невеликою кількістю уламків горщиків (датовані 15-м століттям), фрагментом обробленої кам'яної плитки, а також залізними цвяхами. -------------- Шурф 2 был заложен в западном углу северной замковой башни. Здесь, как и в 1-м шурфе, были обнаружены в значительном количестве фрагменты лепной керамики эпохи поздней бронзы, а так же древний каменный идол. Средневековые находки представлены небольшим количеством обломков горшков (датированы 15-м веком), фрагментом обработанной каменной плитки, а так же железными гвоздями. Шурф 3 заклали в південній частині замкового двору, навпроти 1-го шурфу. У загальних рисах структура культурного шару 2-го шурфу була ідентична структурі шару 1-го шурфу. Тут так само спостерігалася велика кількість фрагментів ліпної кераміки епохи пізньої бронзи і вкрай мізерні матеріали епохи середньовіччя -. Одиничний фрагмент горщика -------------- Шурф 3 заложили в южной части замкового двора, напротив 1-го шурфа. В общих чертах структура культурного слоя 2-го шурфа была идентична структуре слоя 1-го шурфа. Здесь так же наблюдалось обилие фрагментов лепной керамики эпохи поздней бронзы и крайне скудные материалы эпохи средневековья -. Фрагмент горшка единичный Шурф 4 заклали всередині каплиці. Тут, усередині фундаменту, на якому було зведено споруду, були виявлені завали великих каменів і штукатурки, а так само фрагменти стін, зруйнованих і звалених в середину будівлі. На основі знахідок був зроблений висновок, що колись на місці каплиці існувала інша споруда, ймовірно, стара оборонна вежа, верхні яруси якої зруйнували, а отриманими уламками забутовали внутрішню частину нижнього ярусу. На цьому фундаменті і звели каплицю. На підставі фрагментів виявленої в шурф кераміки зведення вежі було віднесено до кінця 13 - початку 14 століття. -------------- Шурф 4 заложили внутри часовни. - - - - - - - -ну как то так =))
Tags: Венгрия, Замки, Украина
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments