starcom68 (starcom68) wrote in lost_fortresses,
starcom68
starcom68
lost_fortresses

Замок Подзамочек

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Подзамочек. Руины замка. Часть 1/Спадщина. Підзамочек. Руїна замку. Частина 1.


Замок в селі Підзамочок/Замок в селе Подзамочек
Тип споруди: замок/Тип сооружения: замокТакож відомий як/Так же известен как:
- Замок у селі Підзамочок (укр.)/Замок в селе Подзамочек (рус.)
- Замок в Підзамочку (укр.)/Замок в Подзамочке (рус.)
- Підзамоцькій замок (укр.)/Подзамоцький замок (укр.)Перший етап будівництва: 1600 рік/Первый этап строительства: 1600 год
Останній етап будівництва: 1-а половина18 століття (?)/Последний этап строительства: 1-ая половина18 века (?)Місце для будівництва укріплень було вибрано на пологому схилі пагорба, який круто спускається до русла річки Стріпи.
————————————- 
Место для постройки укреплений было выбрано на пологом склоне холма, круто спускающегося к руслу реки Стрипы.Про історію замку збереглося дуже мало відомостей. Збережені описи замку відносяться до пізнього періоду його історії, коли форпост вже знаходився в руїнах. Існує думка, що зміцнення Підзамочку захищало підступи до замку в Бучачі, розташованому неподалік.
————————————- 
Об истории замка сохранилось очень мало сведений. Сохранившиеся описания замка относятся к позднему периоду его истории, когда форпост уже находился в руинах. Существует мнение, что укрепление Подзамочка защищало подступы к замку в Бучаче, расположенному неподалёку.1600 рік. За свідченням написи на плиті, що вмонтована в замкову стіну над аркою воріт, твердиню побудував в цьому році Ян Збожний з роду Бучацьких.
————————————- 
1600 год. По свидетельству надписи на плите, вмонтированной в замковую стену над аркой ворот, твердыню построил в этом году Ян Збожный из рода Бучацких.Замок був побудований з ламаного червоного і охристого пісковика. Форпост в Підзамочку - пізній тип баштового замку (його укріплення несуть риси, як веж, так і бастіонів) з характерним для Поділля ренесансним декором. Замок регулярний, наближається в плані до прямокутного трикутника (іноді його форму в плані описують як п'ятикутну) з довжиною сторін близько 80-90 метрів. Всі три кути «замкового трикутника» були посилені кам'яними вежами / бастіонами. Найкраще було укріплено північний і південний край замкового трикутника - тут знаходилися найзначніші оборонні вузли форпосту. Вістря трикутника укріплень було направлено в підлогову, найбільш вразливу сторону, підстава трикутника була направлена до річки. Цю сторону замку додатково захищав окремий кам'яний бастіон (??). Дивимося на заголовне фото та в пост-скриптум до другої частини ...
———————————— 
Замок был построен из ломаного красного и охристого песчаника. Форпост в Подзамочке - поздний тип башенного замка (его укрепления несут черты, как башен, так и бастионов) с характерным для Подолья ренессансным декором. Замок регулярный, приближается в плане к прямоугольному треугольнику (иногда его форму в плане описывают как пятиугольную) с длиной сторон около 80-90 метров. Все три угла «замкового треугольника» были усилены каменными башнями/бастионами. Лучше всего были укреплены северная и южная оконечности замкового треугольника – здесь находились самые значительные оборонные узлы форпоста. Остриё треугольника укреплений было направлено в напольную, наиболее уязвимую сторону, основание треугольника было обращено к реке. Эту сторону замка дополнительно защищал отдельно стоящий каменный бастион (??). Смотрим на заглавное фото и в пост-скриптум ко второй части...Укріплення північного кута. Тут знаходилися дві вежі, з'єднані прямокутним житловим приміщенням. Вежа №1 була п'ятикутною в плані, невелика, мала два яруси. Вежа №2 більша, наближається в плані до квадрату, має риси бастіону. Вежі єднало прямокутне в плані 2-поверхове приміщення. У стіні цієї будівлі, що примикає до вежі №1, перебувала ніша каміна і димар. Вежі та будівлю між ними, з'єднавши свої обсяги, створювали єдине монолітне спорудження. Зовнішні стіни, як веж, так і житлового приміщення, були прорізані бійницями з лучковими перемичками (пізніше на місці цих бійниць з'являться прямокутні вікна).
————————————-   
Укрепления северного угла. Здесь находились две башни, соединённые прямоугольным жилым помещением. Башня №1 была пятиугольной в плане, небольшая, 2-ярусная. Башня №2 более крупная, приближается в плане к квадрату, имеет черты бастиона. Башни соединяло прямоугольное в плане 2-этажное помещение. В стене этого здания, примыкающего к башне №1, находилась ниша камина и дымоход. Башни и здание между ними, соединив свои объёмы, создавали единое монолитное сооружение. Наружные стены, как башен, так и жилого помещения, были прорезаны бойницами с лучковыми перемычками (позднее на месте этих бойниц появятся прямоугольные окна).

Південна вежа/Южная башня
Укріплення південного кута. Цей оборонний вузол складався з 2-х веж, між якими знаходилася стіна з аркою воріт. Вежа №1 невелика, чотиристороння. Вежа № 2 більша за розмірами, п'ятикутна, в плані має бастіонні накреслення. Ця вежа сильно висунута за лінію оборонних стін з метою розширення зони флангового обстрілу. Вежі 2-ярусні, мають бійниці з лучковими перемичками. Колись обидві вежі з'єднувалиа між собою бойова галерея, що проходила над воротами. Між вежами розмістився невеличкий відрізок замкової стіни. У 1-му ярусі цієї стіни була влаштована арка воріт, перекрита напівциркульним склепінням, оздоблене з зовнішньої сторони в стилі ренесансу білокам’яним рустом. На 2-му ярусі стіни знаходилася бойова галерея з 2-ма бійницями, які дозволяли прострілювати простір перед воротами. Над аркою воріт, посередині 2-го ярусу (трохи нижче рівня бійниць), знаходився рельєфний герб власників замку. Герб складають два різьблені леви, над фігурною композицією яких вмонтовано прямокутну плиту з написом на латині і датою «1660» (по цьому напису датують побудову замку).
————————————-   
Укрепления южного угла. Этот оборонный узел состоял из 2-х башен, между которыми находилась стена с аркой ворот. Башня №1 небольшая, четырёхсторонняя. Башня № 2 большего размера, пятиугольная, в плане имеет бастионные начертания. Эта башня сильно выдвинута за линию оборонительных стен с целью расширения зоны флангового обстрела. Башни 2-ярусные, имеют бойницы с лучковыми перемычками. Некогда обе башни соединялись между собой боевой галереей, проходящей над воротами. Между башнями разместился небольшой отрезок замковой стены. В 1-м ярусе этой стены была устроена арка ворот, перекрытая полуциркульным сводом, оформленным с внешней стороны в стиле ренессанса белокаменным рустом. На 2-м ярусе стены находилась боевая галерея с 2-мя бойницами, которые позволяли простреливать пространство перед воротами. Над аркой ворот, посредине 2-го яруса (чуть ниже уровня бойниц), находился рельефный герб владельцев замка. Герб составляют два резных льва, над фигурной композицией которых вмонтирована прямоугольная плита с надписью на латыни и датой «1660» (по этой надписи датируют постройку замка).Східний кут замку укріплений 4-кутовим бастіоном з відкритим бойовим майданчиком.
————————————-  
Восточный угол замка укреплён 4-угольным бастионом с открытой боевой площадкой.Бивше жиле приміщення у північної вежи/Бывшее жилое помещение у северной башни


Західний кут замку був захищений ще одним кам'яним бастіоном (?). Він знаходився в місці, де схил пагорба, круто обривається до річки. Можна припустити, що колись цей бастіон був з'єднаний з основним замком валами або стінами. Таким чином, зображення замка в плані набували трикутника, а неправильного багатокутника.
————————————-   
Западный угол замка был защищён ещё одним каменным бастионом (?). Он находился в месте, где склон холма, круто обрывается к реке. Можно предположить, что некогда этот бастион был соединён с основным замком валами или стенами. Таким образом, начертания замка в плане приобретали не треугольника, а неправильного многоугольника.

Вежі / бастіони замку з'єднувалися між собою лініями кам'яних стін. Їх висота була відносно невелика - 4-6 метрів, ширина - близько метра. Стіни прорізав рівень бійниць з лучковими перемичками. У стіні між східною і західною вежею бійниці були розміщені на висоті близько 3 метрів, а з внутрішньої сторони цієї стіни було споруджено земляний насип. Цей насип з одного боку збільшував потужність замкових стін, а з іншого - дозволяв захисникам форпосту підніматися на один рівень з високо розташованими бійницями.
————————————-   
Башни/бастионы замка соединялись между собой линиями каменных стен. Их высота была относительно небольшая – 4-6 метров, ширина – около метра. Стены прорезал уровень бойниц с лучковыми перемычками. В стене между восточной и западной башней бойницы были размещены на высоте около 3 метров, а с внутренней стороны этой стены была сооружена земляная насыпь. Эта насыпь с одной стороны увеличивала мощность замковых стен, а с другой – позволяла защитникам форпоста подниматься на один уровень с высоко расположенными бойницами.

Далі буде тут/Продолжение будет здесь - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/317391.html

в першій частині використані фоторгафії 2016 року/в первой части использованы фотографии 2016 года...

Джерела/Источники:
- Пам'ятники містобудування і архітектури Української РСР (том 4, стор. 58)
- Вісник Інституту «Укрзахідпроектреставрація». №11
- Карта-путівник «Бучач», видана ТОВ «Наш світ»
————————————- 
- Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР (том 4, стр. 58)
- Вісник Інституту «Укрзахідпроектреставрація». №11
- Карта-путеводитель «Бучач», изданная ТОВ «Наш світ»

Замок в селе Подзамочек: История
ну как то так =))
Tags: Замки, Украина
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments